Exhibition ‘Young Chinese Artists’ – group exhibition of Zhang Zhaoying, Li Rui, Zhang Ya, Zhai Xuanhong, Zhang Jing, Shan Feida, Jiang Xiaran, Zhou Hang, Ma HaijiaoExhibition Period: 17 January 2017 to 26 February 2017Venue: Jan van der Togt MuseumAddress: Dorpsstraat 50, Amstelveen, the Netherlands In 2016, talented young Chinese artists worked in Amstelveen. In-depth works…

Read More