Artists: Part I: Du Rongkun, Dragon Zheng, Liu Jianming, Zhai Xuanhong, Zhang Zhaoying, Jiang XiaranArtists: Part II: Li Rui, Zhang Ya, Ma Haijiao, Dong He, Zhao YuCurator: Selena YangVenue: SVB Bank Art Space Address:  Van Heuven Goedhartlaan 1, Amstelveen, the NetherlandsExhibition Period: Part I: 7 March 2019 to 5 April 2019, Part II: 11 April…

Read More